Richard Schoen

Richard Schoen זוכה פרס וולף במתמטיקה - 2017
Richard Schoen

וועדת פרס וולף לשנת 2017, החליטה פה אחד להעניק את הפרס לפרופסור ריצ'רד שיין ולפרופסור צ'רלס פפרמן על תרומתם המרשימה לאנליזה וגיאומטריה

ריצ'רד שיין (Richard Schoen) מהווה חלוץ, מוביל ומפלס דרך באנליזה גיאומטרית. לעבודתו על רגולריות של העתקות הרמוניות ומשטחים מינימליים היתה השפעה מתמשכת על התחום. פתרונו לבעית ימאבה (Yamabe) מבוסס על הגילוי של קשר עמוק לתורת היחסות הכללית. באמצעות עבודתו על אנליזה גיאומטרית, שיין תרם רבות להבנתנו של הקשרים ההדדיים בין משוואות דיפרנציאליות חלקיות וגיאומטריה דיפרנציאלית. מספר רב של טכניקות אותן פיתח ממשיכות להשפיע עוד היום על ההתפתחות של אנליזה לא-לינארית.